มูลนิธิเผยแผ่ศาสนา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม

สนับสนุนนักเรียนชาวไทยภูเขา

ร่วมแสดงความจงรักภักดีในงาน "รักพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗   ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

   

มูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม
ได้จัดนำเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เดินทางมาถวายพระพรและชมงาน “รักพ่อ” ณ.บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและบริเวณถนนราชดำเนินกลาง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาจากจังหวัดพะเยา จำนวน ๒๐๐ คน

เข้าชมรายละเอียดมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม
ได้นำเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาที่อยู่ไกลความเจริญ เดินทางมาถวายพระพรและชมงาน “รักพ่อ”
ณ บริเวลามณฑลท้องสนามหลวง และบริเวณถนนราชดำเนินกลาง
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เด็กนักเรียนไทยภูเขาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๕๐ คน

เข้าชมรายละเอียดมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม
ได้นำเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาที่อยู่ไกลความเจริญ เดินทางมาถวายพระพรและชมงาน “รักพ่อ”
ณ บริเวลามณฑลท้องสนามหลวง และบริเวณถนนราชดำเนินกลาง
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เด็กนักเรียนไทยภูเขาจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๐๐ คน

เข้าชมรายละเอียดมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม
ได้จัดนำเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เดินทางมาถวายพระพรและชมงาน “รักพ่อ” ณ.บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและบริเวณถนนราชดำเนินกลาง
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาจากจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๐๐ คน

เข้าชมรายละเอียดกลับสู่หน้าหลัก