ครั้งที่ 1

โรงเรียน ราชานุเคราะห์ สพท.พะเยา

อ.ปง จ.พะเยา

ครั้งที่ 2

โรงเรียน เจดีย์หลวงพิทยา

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ครั้งที่ 3

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

รูป | หนัง รูป | หนัง รูป | หนัง

ครั้งที่ 4

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยเขตจันทบุรี

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ครั้ง 6

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

รูป | หนัง รูป | หนัง รูป | หนัง

ครั้งที่ 7

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ

อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง

ครั้งที่ 8

โรงเรียนจอมทอง

อ.เมือง   จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 9

โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

อ.จุน จ.พะเยา

รูป | หนัง รูป | หนัง รูป | หนัง

ครั้งที่ 10

โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร

อ.เมือง จ.ระยอง

ครั้งที่ 11

โรงเรียนอรัญประเทศ

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ครั้งที่ 12

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รูป | หนัง รูป | หนัง รูป | หนัง

ครั้งที่ 13

โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ
อ.เมืองแม่ฮองสอน จ.แม่ฮองสอน

ครั้งที่ 14

“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัด อุบลราชธานี ” ครั้งที่ ๑๔
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ครั้งที่ 15

“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัด กระบี่ ” ครั้งที่ ๑๕
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

รูป | วีดีโอ
1.พิธีเปิด 2.กิจกรรม 3.บริจาคของ
4.พุทธมามกะ 5.สัมภาษณ์
รูป|วีดีโอ รูป | วีดีโอ
1.พิธีเปิด 2.กิจกรรม
3.พุทธมามกะ 4.สัมภาษณ์

ครั้งที่ 16

“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัด ร้อยเอ็ด ” ครั้งที่ ๑๖
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ร้อยเอ็ด

ครั้งที่ 17

“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัด อุตรดิตถ์ ” ครั้งที่ ๑๗
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

ครั้งที่ 18

“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัด ลำปาง ” ครั้งที่ ๑๘
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง

 
รูป | วีดีโอ
1.พิธีเปิด 2.กิจกรรม
3.พุทธมามกะ 4.สัมภาษณ์
รูป | วีดีโอ
1.พิธีเปิด 2.ตักบาตร
3.กิจกรรม 4.พุทธมามกะ สัมภาษณ์
รูป | วีดีโอ
1.พิธีเปิด 2.ตักบาตร
3.กิจกรรม 4.พุทธมามกะ5. บริจาค
 
 

ครั้งที่ 19

“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาส ให้เด็กจังหวัด พิษณุโลก ” ครั้งที่ ๑๙
ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก

รูป | วีดีโอ
1.พิธีเปิด 2.กิจกรรม
3.พุทธมามกะ 4.บริจาค
 
 


  จำนวนผู้เข้าชม 635396 ท่าน
  เปิดให้บริการ 2012-06-15 08:00:00
  ปรับปรุงล่าสุด 2019-01-09 08:45:29
สงวนลิขสิทธิ์ โดย มูลนิธิเผยแพร่ศาสนา และ พัฒนาคุณภาพชีวิต

โทร: +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
 
    83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130