มูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

"เพราะว่าคำสั่งสอนทางพระพทุธศาสนานั้นเป็นเสมือนแสงสว่างให้แก่ผู้ที่นับถือ และนำไปใช้จึงควรที่จะต้องสร้างให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคง"

เนื่องจากสภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ เลยทำให้คนไทยและสังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคนในสังคม การหย่อนยานต่อศีลธรรม จริยธรรม ขาดระเบียบวินัย มีการเอารัดเอาเปรียบกัน จนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจมีมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้วิถิชีวิตพร้อมทั้งค่านิยมอันดีงามจางหายไป อันเนื่องมาจากความเสื่อมของสถาบันครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น สภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ชุมชนขาดความเป็นปึกแผ่น มีการนำเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ เป็นค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ มีความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้และพัฒนาการต่าง ๆ เพิ่มเติม

มูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Foundation for Evangelism and Quality of Life Development

กิจกรรมมูลนิธิ


กิจกรรมค่ายคุณธรรม


เครือข่าย
  •            


คณะกรรมการ
มูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ประธานกรรมการ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงาน   ดร.พิชัย สนแจ้ง กรรมการ
   นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย กรรมการ
   นายปกรณ์ ตันสกุล กรรมการ
   นายอุดม โตมงคล กรรมการและประชาสัมพันธ์
   นางมาลี จิวราช กรรมการและเหรัญญิก
   นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ                                                            กรรมการและเลขานุการ
สถิติผู้เยี่ยมชมกิจกรรม    ปี    ครั้งที่                   วันที่                                                               รายละเอียด        จำนวนผู้เข้าร่วม         รวมสถิติทั้งหมด
2551 1 28 ม.ค. - 3 ก.พ. โรงเรียนราชานุเคราะห์ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 21500 21500
2551 2 5 - 9 มิ.ย 2551 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 40000 61500
2551 3 2 - 5 ต.ค 2551 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม บ้านศรีไพศาล ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 50000 111500
2551 4 13 - 16 ธ.ค 2551 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่. 60000 171500
2552 5 14 - 17 ก.พ 2552 มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาลัยเขตจันทบุรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 17248 188748
2552 6 4 - 6 มิ.ย 2552 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 41449 230197
2552 7 2 - 5 พ.ย 2552 เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 34491 264688
2552 8 21 - 24 ธ.ค 2552 โรงเรียนจอมทองเชียงใหม่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 30888 295576
2553 9 12 - 15 ม.ค 2553 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ต.ทุ่งรวงทอง อ.เมือง จ.พะเยา 31676 327252
2553 10 26 - 29 ม.ค 2553 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 27437 354689
2553 11 8 - 11 มิ.ย 2553 โรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 38384 393073
2554 12 27 - 30 พ.ค 2554 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 10093 403166
2556 13 20 - 23 พ.ค 2556 โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน 7172 410338
2557 14 22 - 25 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 49210 459548
2558 15 18 - 20 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัด กระบี่ 13595 473143
2559 16 13-16 มิถุุนายน 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 8538 481681
2560 17 8-10 กุมพาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 16900 498581
2561 18 10-13 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง 35460 534041
2562 19 8-11 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 17383 551424
2562 20 6-8 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 22052 573476
ติดต่อเราที่อยู่

83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
74130

โทร

+66(0) 2420-6558-60
+66(0) 2420-4238

Email us

flq@fraqlife.orgsocial networks