หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากสภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ เลยทำให้คนไทยและสังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคนในสังคม การหย่อนยานต่อศีลธรรม จริยธรรม ขาดระเบียบวินัย มีการเอารัดเอาเปรียบกัน จนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจมีมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้วิถิชีวิตพร้อมทั้งค่านิยมอันดีงามจางหายไป อันเนื่องมาจากความเสื่อมของสถาบันครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น สภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง ชุมชนขาดความเป็นปึกแผ่น มีการนำเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ เป็นค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ มีความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้และพัฒนาการต่าง ๆ ของชุมชนถูกทำลายและขาดศักยภาพ ขาดรากฐานของการพัฒนาตนเอง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้เกิดกับสังคมไทย มานานแล้วและปัจจุบันกำลังจะทวีคูณเพิ่มขึ้นปัญหาเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาที่มีมานาน และได้มีการเปลี่ยแปลงทั้งรูปแบบและความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง รวดเร็วมากจากการผลิตที่ต้องพึ่งพา และต้องการรายได้ภายใต้การแข่งขันที่ผู้เสียเปรียบจะตกอยู่ในภาวะที่ยากลำบากในการดำรงชีวิตมากขึ้นจากสังคมที่เกื้อกูลมีศีลธรรมให้คุณค่าทางจิตใจและวัฒนธรรมเป็นสังคมที่แย่งชิง มีข้อขัดแย้ง มีความเป็นปัจเจก และให้คุณค่ากับวัตถุ และการบริโภคนิยม จากชุมชน และครอบครัวที่ยึดเหนี่ยวเกื้อกูลสมาชิก เป็นชุมชนที่แตกสลาย และเป็นครอบครวแตกแยก ประกอบกับเกิดปรากฏการณ์ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ และการเคลื่อนย้ายของคนต่างด้าว


 

           ทำให้เด็ก เยาวชนที่เป็นกลุ่มคนที่อ่อนแอถูกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาหรือภาวะยากลำบากหลายด้านด้วยกัน เช่น ในระดับที่รุนแรงที่สุด จะมีเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่สุดอันได้แก่ผู้ที่เคลื่อนย้ายข้ามแดน กลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูง ชาวชนบทที่ยากจน ได้เคลื่อนย้ายโดยความสมัครใจ ถูกหลอกลวง หรือบังคับให้เข้าสู่บริการทางเพศ ให้เป็นเด็กเร่ร่อนขอทานในเมืองให้อยู่ในวงจรยาเสพติด ต้องสัมผัสกับโรคเอดส์ เป็นต้น ระดับที่รุนแรงอีกกลุ่มหนึ่งคือเด็กเยาวชนที่อยู่ในการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงานในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมนอกระบบ เด็กที่ถูกละเมิทางเพศ ทางร่างการ นอกจากนั้นยังมีเด็กเยาวชนอีกส่วนหนึ่งประสบปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่ลุกลามอย่างรวดเร็วมาก ยิ่งกว่านั้น เด็กเยาวชนอีกจำนวนมากที่อยู่ในภาวะยากลำบากเพราะพิการ กำพร้า ถูกทอดทิ้ง ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ นอกจากนั้นยังมีเด็กเยาวชนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับสิทธิชั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ด้านสุขภาพอนามัย และด้านการศึกษา การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็มีมาโดยตลอดโดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน รวมตลอดถึงองค์กรทางศาสนา องค์กรการกุศลต่าง ๆ ด้วยยุทธศาสตร์ วิธีการ

          กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในเป้าหมายที่ตัวเด็ก ที่กลุ่มเด็ก ที่กลุ่มองค์กรและสโมสรที่ดูแลเด็กอย่างหลากหลาย แต่ดูเหมืือนว่าปัญหาไม่ได้เบาบางลง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ

๑) ปัญหามีความใหญ่โตและสลับซับซ้อนเกินไป
๒) เราแก้ที่ปลายเหตุ ขณะที่ต้นเหตุที่เกิดมาจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลที่เกิดความอ่อนแอในชุมชน ในองค์กร และในครอบครัว ที่โดยภาระหน้าที่ต้องดูแลเด็กและเยาวชนเหล่านี้
๓) สาเหตุของปัญหาที่รุนแรงเกิดมาจากการปฏิบัติตามกฏหมายที่มีข้อบกพร่อง
๔) เรายังขาดนโยบาย งบประมาณ โครงการและกิจกรรมที่มีเอกภาพ
๕) คนทำงานด้านเด็กและเยาวชนยังขาดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ หรือองค์กรด้านเด็กยังช่วยตัวเองไม่ได้ ทั้งหมดจึงเป็นภาพของปัญหาที่เคลื่อนตัวใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางแก้ไขปัญหามีการเคลื่อนตัวแบบกระจัดกระจายขาดตอน


          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโดยกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ พระที่นั่งจิตรลดารโหฐาน พระราชทานแก่ข้าราชการทุกหมู่เหล่า รวมทั้งคณะผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระพุทธศาสนามีความเข้มแข็ง ดังกระแสพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า "เพราะว่าคำสั่งสอนทางพระพทุธศาสนานั้นเป็นเสมือนแสงสว่างให้แก่ผู้ที่นับถือ และนำไปใช้จึงควรที่จะต้องสร้างให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคง" ดังนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ หม่อมเจ้าภีศเดช ได้ร่วมกับราชการ กลุ่มนักธุรกิจ และประชาชน จำนวนหนึ่ง จัดตั้ง "มูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต" เป็าหมายการดำเนินงานครอบคลุมทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศในบริเวณพื้นที่ซึ่งประชาชนและนักเรียขาดโอกาศทางการศึกษาและการเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมุ่งเน้นดำเนินการในเขตพื้นที่โครงการหลวงเช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความกตัญญู ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นการสร้างคนดีให้มีมากขึ้นในสังคม โดยมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) หน่วยงานราชการและเอกชน จัดนิทรรศการประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น / ศาสนา คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม / มารยาทชาวพุท / นิทรรศการวิทยาศาสตร์ / โรงพยาบาลรามาธิบดี / ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และค่ายวิทยาศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการปลูกฝังในเรื่องความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความกตัญญูกตเวที ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

          พัฒนาคุณภาพชีวิต คือ "มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาชนให้มีจริยธรรมมีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก รัก เคารพและหวงแหนในภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชนเผ่าตนเอง มีบทบาทและมีส่วนร่วมกับครอบครัว ชุมชน ในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาชุมชน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำชุมชนในรุ่นต่อไป" จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายคุณธรรม นำชีวิต" ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน เพื่อปลูกฝังเยาวชนของชาติ ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความกตัญญูกตเวที ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และมารยาทชาวพุทธ การจัดทำโครงการนี้เพื่อสร้างความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดน หรือในพื้นที่โรงเรียนที่มีปัญหา ให้กับพี่น้องชาวไทย และชาวไทยภูเขา เพื่อให้เขารู้สึกความเป็นไทย จงรักภักดีต่อสภาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันจะเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยในสังคมไทย และเยาวชนไทย ทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปข้างหน้านำความเจริญมาสู่เยาวชนชาวไทย และเยาวชนชาวไทยภูเขา


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่เยาวชนชาวไทย และชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ หรือพื้นที่ที่มีปัญหา
๒. เพื่อปลูกฝัง ศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เกิดขึ้น ภายในจิตใจของเยาวชนในกลุ่มเป้าหมาย
๓. เพื่อสร้างความมั่นคงตามแนวตะเข็ชายแดนให้กับพี่น้องชาวไทย ชาวไทยภูเขา และเยาวชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
๔. เพื่อให้เยาวชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และรู้จักพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีงานยิ่งขึ้น
๕. เพื่ออบรมทางด้านจิตภาวนาให้เยาวชนชาวไทยภูเขา และเยาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยได้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด โรคเอดส์ และ อาชญากรรม

 

 
กลุ่มเป้าหมาย
๑. นักเรียน เยาวชน ประชาขน และชาวไทยภูเขา ตามแนวตะเข็บชายแดน ชายขอบ
๒. นักเรียน เยาวชน ประชาชน ชาวไทย ในพื้นที่ตามชนบท ขาดโอกาส ห่างไกลความเจริญ หรือ พื้นที่ที่มีปัญหาทั่วประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑. มูลนิธิฯ ประสานงานในการจัด "โครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาชีวิต" กับจังหวัดที่ประสงค์จัดงาน
๒. มูลนิธฯ จัดประชุมร่วมกัน ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่ผู้ว่าราชการจะแต่งตั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่ทางมูลนิธิจะนำไปจัดงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดโรงเรียนที่จะเป็นสถานที่จัดงาน ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนของการจัดงาน และกำหนดวันที่จะจัดงาน
๓. มูลนิธิฯ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน สำรวจพื้นที่ โรงเรียน/สถานศึกษาที่ใช้สำหรับจัดงาน และร่วมกันกำหนดพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม นิทรรศการ
๔. มูลนิธิฯ จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของงาน และกำหนดงานแต่ละวัน และวันเปิดงาน
๕. มูลนิธิฯ ชี้แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งปรึกษาผู้ร่วมรับผิดชอบงานต่าง ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียน เยาวชน และประชาชน มีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น
๒. นักเรียน เยาวชน และประชาชน มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ในการดำรงชีวิต และมีจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๓. นักเรียน เยาวชน และประชาชน มึความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
๔. นักเรียน เยาวชน และประชาขน มีความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
๕. ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย นักเรียน เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ และเข้าใจ ในขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ดียิ่งขึ้นน
๖. เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน เพื่อห่างไกลจาก ปัญหาโรคเอดส์ ยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
มูลนิธิเผยแผ่ศาสนา และพัฒนาคุณภาพชีวิต


ที่มาของงบประมาณ
๑. มูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. กระทรวงวัฒนธรรม
๓. กรมการศาสนา
๔. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๕. หน่วยงานรายชการ
๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่
๗. หน่วยงานเอกชน

ก่อตั้งมูลนิธิ
๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

จดทะเบียน
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

 

กลับสู่ด้านบน

 

  จำนวนผู้เข้าชม 635396 ท่าน
  เปิดให้บริการ 2012-06-15 08:00:00
  ปรับปรุงล่าสุด 2019-01-09 08:45:29
สงวนลิขสิทธิ์ โดย มูลนิธิเผยแพร่ศาสนา และ พัฒนาคุณภาพชีวิต

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
 
    83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130